Photo
Họ và tên Chảo Văn Nam
Giới tính Nam
Website https://namviethsp.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Tân Tiến
Quận/huyện Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Điểm số 18462 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Du ki
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTBT THCS Thắng Mố
Quận/huyện Huyện Yên Minh
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Toán học
Điểm số 61 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Giang Gia Vân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Mậu Duệ
Quận/huyện Huyện Yên Minh
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Toán học
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Văn Thường
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTBT THCS Thắng Mố
Quận/huyện Huyện Yên Minh
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 13255 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Hướng Dương
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Phó Bảng
Quận/huyện Huyện Đồng Văn
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Sinh học, Thể dục
Điểm số 521 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên NGƯT. Linh Thị Lập
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phó Bảng
Quận/huyện Huyện Đồng Văn
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Kim Phượng
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Mầm non Hướng Dương
Quận/huyện Huyện Vị Xuyên
Tỉnh/thành Hà Giang
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Tuyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Đạo Đức
Quận/huyện Huyện Vị Xuyên
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 236 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Vũ Thị Hệ
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Vị Xuyên
Quận/huyện Huyện Vị Xuyên
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Toán học
Điểm số 98 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Tuyến
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Vị Xuyên
Quận/huyện Huyện Vị Xuyên
Tỉnh/thành Hà Giang
Điểm số 8813 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Thanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Vị Xuyên
Quận/huyện Huyện Vị Xuyên
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Toán học
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Huệ
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Vị Xuyên
Quận/huyện Huyện Vị Xuyên
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Quyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Vị Xuyên
Quận/huyện Huyện Vị Xuyên
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 93 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đỗ Thị Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Vị Xuyên
Quận/huyện Huyện Vị Xuyên
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Quốc Hưng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Bản Dýu
Quận/huyện Huyện Xín Mần
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 114 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên PGS. TSKH. NGND. Xín Cái
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Xín Cái
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử, Tin học
Điểm số 257 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Cao Mai Thoa
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/caomaithoa
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Hương Sơn
Quận/huyện Huyện Quang Bình
Tỉnh/thành Hà Giang
Điểm số 26 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Thị Hồng Thanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Hà Giang
Quận/huyện Thị xã Hà Giang
Tỉnh/thành Hà Giang
Điểm số 5399 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê quốc huy
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Phó Bảng
Quận/huyện Huyện Đồng Văn
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 25 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Chao Van Nam
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Tụ Nhân
Quận/huyện Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Điểm số 145 (xem chi tiết)