Thành viên tích cực
Avatar
Phạm Huỳnh Nam
Điểm số: 3