Thành viên tích cực
Avatar
Âu Đình Hữu
Điểm số: 75
Avatar
Thèn Văn Bằng
Điểm số: 27
Avatar
Nguyễn Xuân Hóa
Điểm số: 27
Avatar
Nguyễn Ngọc Chung
Điểm số: 24
Avatar
Phạm Huỳnh Nam
Điểm số: 21
Avatar
Nguyễn Thị Hương Trầm
Điểm số: 21
Avatar
Trương Thành
Điểm số: 15
Avatar
Bùi Long Giang
Điểm số: 15