Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Đức Khánh
Điểm số: 3