Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học tỉnh Hà Giang.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Kế hoạch nêu gương và học tập theo tấm gương đạo đước HCM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thế Công (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:34' 22-06-2013
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN BẮC QUANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:218/KH-PGD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Quang, ngày 17 tháng 6 năm 2013


KẾ HOẠCH
Thực hiện Quyết định số 652-QĐ/TU ngày 06/3/2013 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà giang


Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 10/6/2013 của UBND huyện Bắc Quang về việc thực hiện Quyết định số 652-QĐ/TU ngày 06/3/2013 của Tỉnh ủy Hà Giang, phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Quang xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trách nhiệm nêu gương tại các đơn vị trường học như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nêu cao ý thức tự giác trong chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy làm việc của cơ quan, đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2. Yêu cầu:
Xác định rõ nội dung, trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ đối với cán bộ lãnh đạo; trong thi hành công vụ đối với công chức; trong hoạt động nghề nghiệp đối với viên chức tại các đơn vị trường học.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
Căn cứ Quyết định số 652-QĐ/TU ngày 06/3/2013 của Tỉnh ủy Hà Giang, Quyết định ban hành “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước tỉnh Hà Giang”; Kế hoạch số 142/KH-PGD ngày 14/4/2013 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Quang, Ban giám hiệu các đơn vị trường học tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức phổ biến, quán triệt tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị nêu cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, nội dung của việc nêu gương, từ đó tự giác nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương của cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với cán bộ quản lý; trong thi hành công vụ đối với công chức; trong hoạt động nghề nghiệp đối với viên chức tại đơn vị.
2. Gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban giám hiệu các đơn vị trường học hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện trách nhiệm nêu gương và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với cán bộ quản lý; trong thi hành công vụ đối với công chức; trong hoạt động nghề nghiệp đối với viên chức.
Mỗi cá nhân gửi 01 Kế hoạch thực hiện bản thân cho Ban giám hiệu để theo dõi, làm căn cứ đánh giá, nhận xét hàng năm.
3. Đưa kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cá nhân vào tiêu chí đánh giá, nhận xét, phân xếp loại hàng năm đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đơn vị trường học nghiêm túc tổ chức xây dựng Kế hoạch thực hiện trách nhiệm nêu gương và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị.
2. Định kỳ hàng năm tiến hành sơ kết, báo cáo kết quả triển khai thực hiện của đơn vị về phòng Giáo dục và Đào tạo. Thời hạn báo cáo:
- Báo cáo lần một: trước ngày 05/5 hàng năm.
- Báo cáo lần hai: trước ngày 25/10 hàng năm.
3. Giao cho bộ phận Tổ chức cán bộ - phòng GD&ĐT tổng hợp, tiếp nhận báo cáo của các đơn vị trường học. Định kỳ hàng năm xây dựng báo cáo chung toàn ngành gửi UBND huyện (phòng Nội vụ) theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về việc thực hiện Quyết định số 652-QĐ/TU ngày 06/3/2013 của Tỉnh ủy Hà Giang./.

Nơi nhận:
- Phòng Nội vụ huyện; (Báo cáo)
- Các đơn vị trường học trực thuộc (Thực hiện)
- Lưu: VT.

 Q.TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Hồng Thanh

 
Gửi ý kiến